วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข้อที่: 1
โจทย์:    
ในการสำรวจเพื่อที่จะหางานดินตัดของถนนช่วงหนึ่ง พบว่า
เมื่อตั้งกล้องทางซ้ายมือของ ศูนย์กลางทาง ค่า HI มีค่าเท่ากับ 
20.000 m อ่านค่า Ground Rod ที่จุดศูนย์กลางทาง ได้ค่าเท่ากับ 
2.500 m ค่า Grade Elevation ในแบบมีค่าเท่ากับ 16.000 m 
จงหาค่าความสูงของดินตัดที่จุดศูนย์กลางทางนี้ รูปภาพประกอบคำถาม:    

คำตอบ 1:                     6.500 m
คำตอบ 2:                     4.000 m
คำตอบ 3:                     3.000 mข้อที่: 2
โจทย์:           
จงคำนวณหาค่า Super Elevation สำหรับถนนกว้าง 7 เมตร 
ทางโค้งมีรัศมี 240 เมตร ออกแบบให้รถแล่น 80 กม./ชม. 
สปส. ความเสียดทานระหว่างล้อกับถนน = 0.15


รูปภาพประกอบคำถาม:    

คำตอบ 1:                    20 ซม.
คำตอบ 2:                    35 ซม.
คำตอบ 4:                    55 ซม.ข้อที่: 3
โจทย์:          
การชำรุดเสียหายของถนนในข้อใดที่เกิดจากความแตกต่างของ
อุณหภูมิในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน และแผ่นคอนกรีตเทเป็น
แผ่นเดียวโดยไม่มีแนวรอยต่อตามยาว


รูปภาพประกอบคำถาม:   
คำตอบ 2:                    รอยแตกจากการหดตัวเมื่ออุณหภูมิต่ำ (Contraction Cracks)
คำตอบ 3:                    รอยแตกจากการขยายตัว (Blowups Cracks)
คำตอบ 4:                    รอยแตกจากการหดตัว (Shrinkage Cracks)
ข้อที่: 4
โจทย์:           
จงคำนวณหาอัตราการโรยหินลาดยางแบบ Single Surface Treatment 
กรณีหินมีขนาดไม่เท่ากัน กำหนดให้ค่าจากการทดสอบดังต่อไปนี้
รูปภาพประกอบคำถาม:   
คำตอบ 2:                    17.2 kg/m2
คำตอบ 3:                    17.4 kg/m2
คำตอบ 4:                    17.6 kg/m2
  ข้อที่: 5
โจทย์:            
ถ้าผิวทางเกิดการทรุดตัวเนื่องจาก ชั้นดินคันทางและพื้นทางเปียกชื้น
หรืออิ่มตัวด้วยน้ำ และเกิดเฉพาะพื้นที่ไม่กว้าง ผิวทางจะเสียหายใน
ลักษณะใด


รูปภาพประกอบคำถาม:    

คำตอบ 1:                    ลักษณะการแตกทรุดไปตามยาวตามขอบถนน
คำตอบ 3:                    แตกเป็นรอยยาวอยู่บนผิวทาง
คำตอบ 4:                    แตกเป็นแผ่นขนาดใหญ่และมีมุมแหลม
ข้อที่: 6
โจทย์:           
การชำรุดเสียหายของทางลาดยาง เมื่อพิจารณาในส่วนของผิวทาง
และชั้นโครงสร้างทางที่รองรับ จำแนกได้กี่ประเภท


รูปภาพประกอบคำถาม:   

คำตอบ 1:                    2 ประเภท
คำตอบ 2:                    3 ประเภท
คำตอบ 4:                    5 ประเภท